Աշխատանքային իրավունք

 • Խորհրդատվություն աշխատանքային իրավունքի վերաբերյալ
 • Աշխատանքային հարաբերությունների իրավաբանական աուդիտ
 • Ընկերությունների կադրային գործի իրավաբանական ուղեկցման ծառայություն (կադրային գործի իրավաբանական աջակցություն, կադրային փաստաթղթերի (ձևաթղթերի)՝ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան մշակում):
 • Աջակցություն գործատուի նախաձեռնությամբ ամենատարբեր հիմքերով աշխատանքային պայմանագրի միակողմանի լուծման, աշխատանքային հարաբերությունների դադարեցման անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը կազմելու, գործընթացը կազմակեպելու, ինչպես նաև, ըստ անհրաժեշտության, դատական ներկայցչություն իրականացնելու հարցերում:
 • Աշխատողի մասնագիտական ունակությունների անբավարարության հիմքով աշխատանքային հարաբերությունները դադարեցնելու համար խորհրդատվության տրամադրում, անհրաժեշտ փաթեթի կազմում, անհրաժեշտության դեպքում դատական ներկայացուցչության իրականացում:
 • Օրենսդրությամբ նախատեսված՝ աշխատավայրերի պայմանների, առողջության համար անվտանգության չափորոշիչների գնահատում և դրա հետ կապված գործատուներին խորհրդատվության տրամադրում:
 • Գործատուների համար աշխատանքային օրենսդրության կիրառության հիմնախնդիրների հետ կապված սեմինարների կազմակերպում:
 • Գործատուների պատվերով, աշխատողների համար սեմինարների կազմակերպում՝ գաղտնի տեղեկատվության չբացահայտման, անձնական տվյալների պահպանման, ներքին կարգապահական կանոնների առանձնահատկությունների և այլ հարցերի վերաբերյալ:
 • Ներկայացուցչություն վարչական վարույթի ընթացքում, գործատուների և աշխատողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանություն:
 • Աշխատանքային վեճերի հետ կապված բանակցությունների անցկացում և դատական ներկայացուցչություն:
 • Աշխատանքից ապօրինի հեռացված աշխատողների իրավունքների պաշտպանություն, բանակցությունների վարում և դատական ներկայացուցչություն:
 • Աշխատողների խախտված իրավունքների վերականգմանն ուղղված դատական ներկայցչություն, ներառյալ արտաժամյա, գիշերային, վնասկար աշխատանքի դիմաց պակաս վճարված կամ չվճարված աշխատավարձերի, հավելավճարների և այլ գումարների բռնագանձման պահանջներով
 • Աշխատողի իրավունքների խտրականորեն խախտման դեպքում իրավունքների պաշտպանություն: