Հարկային և մաքսային իրավունք

  • Հարկային և մաքսային օրենսդրության ուսումնասիրություն, խորհրդատվության, իրավաբանական եզրակացության տրամադրում
  • Հարկային ռիսկերի բացահայտում, գնահատում և շահավետ իրավական լուծման առաջադրում
  • Հարկային և մաքսային մարմինների հետ իրավահարաբերություններում ներկայացուցչություն
  • Հարկային և մաքսային մարմինների որոշումների, գործողությունների և անգործության, այդ թվում՝ վերջիններիս կողմից կայացված տուգանքների, տույժերի վարչական ակտերի բողոքարկում, վիճարկում վարչական և դատական կարգով
  • Հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայցադիմումների գործերով շահերի պաշտպանություն դատարանում
  • Մաքսային մարմինների հետ վեճերով շահերի պաշտպանություն, այդ թվում՝ դատարաններում
  • Մաքսային մարմինների կողմից «հսկիչ» գների ապօրինի կիրառման հարցերով շահերի պաշտպանություն