Կորպորատիվ իրավունք

 • Կորպորատիվ իրավունքի իրացման հարցերով խորհրդատվություն ինչպես ընկերության հիմնադրման փուլում, այնպես էլ կազմակերպության գործունեության ցանկացած հաջորդող փուլում
 • Ընկերությունների գրանցում
 • Կանոնադրության և այլ հիմնադիր փաստաթղթերի պատրաստում
 • Բաժնետերերի համաձայնագրերի պատրաստում
 • Գրանցման հետ կապված վարչական ներկայացուցչություն (իրավաբանական անձանց գրանցման պետական ռեգիստր, դեպոզիտարիա և այլն)
 • Ընկերությունների վերակազմակերպման կազմակերպում
 • Կազմակերպա-իրավական ձևի փոփոխություն և դրա հետ կապված խորհրդատվություն
 • Միացումների և միաձուլումների (merger & acquisition) իրավական աջակցություն
 • Ընկերությունների գործունեության կորպորատիվ փաստաթղթաշրջանառության վարում
 • Տնօրենների խորհրդի/բաժնետերերի ժողովի որոշումների և արձանագրությունների նախագծերի պատրաստում
 • Ընդհանուր ժողովներում հաճախորդի անունից ներկայացուցչության իրականացում
 • Կառավարչական ծառայություններ որպես հաճախորդի կողմից նշանակվող խորհրդի անդամ
 • Կորպորատիվ իրավական աուդիտ (corporate due diligence)
 • Կորպորատիվ իրավունքի հարցերով ներկայացուցչություն դատարաններում և արբիտրաժային վարույթների շրջանակներում: